Kasvatus arvoihin – arvoa kasvatukseen

NFG:n kasvatusblogi


Jätä kommentti

Tasoristeys – poikien kohtaamispaikka

Sukupuoli määrittää voimakkaasti sitä kokemusta, mikä meillä maailmasta on. Sukupuoli ei ole pelkkää biologiaa, vaan myös sosio-kulttuurinen rakenne, joka pitää sisällään käsityksiä, uskomuksia ja odotuksia siitä, millaisia tyttöjen ja poikien sekä naisten ja miesten tulisi olla. Omaa identiteettiään rakentavat nuoret ovat erityisen herkässä asemassa suhteessa erilaisiin sukupuolisidonnaisiin toimintamalleihin ja odotuksiin. Nuoruus on tilastojen mukaan se elämänvaihe, jossa erityisesti pojat ja nuoret miehet ajautuvat todennäköisimmin joko väkivallan tekijöiksi tai uhreiksi. Siksi on tärkeää, että pojilla on elämässään sekä mies- että naispuolisia luotettavia aikuisia, joiden kanssa pohtia omaa suhdettaan itseensä sekä ympäristöönsä.

Tasoristeys tarkoittaa sekä Helsingin Myllypurossa sijaitsevaa, NFG ry:n ylläpitämää Poikien kohtaamiskeskus Tasoristeystä, että pojille suunnatun sukupuolierityisen ja elämäntaidollis-eettisen väkivallattomuuskasvatuksen toimintamallia. Tasoristeyksen toiminta perustuu elämäntaidollis-eettiseen kasvatusfilosofiaan ja arvokasvatukseen sekä pojille suunnattuun sukupuolierityiseen kasvatustyöhön. Toimintamallia on kehitetty vuodesta 2004 lähtien, ja se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi nuorisotaloilla, seurakuntien nuorisotyössä, opetus- ja sosiaalitoimessa, ja monissa muissa toimintaympäristössä, joissa kohdataan puutteellisilla elämäntaidoilla oireilevia poikia. Toiminnassa lähdetään siitä ajatuksesta, että pojaksi kasvamisella on tyttöihin verrattuna osin erilaiset haasteensa. Poikien kulttuuriin voidaan liittää esimerkiksi voimakkaampi kilpailullisuuden korostus kuin tyttöjen kulttuurissa, ja pojat ovat myös tilastollisesti tyttöjä suuremmassa vaarassa syrjäytyä tai ajautua tekemisiin väkivallan kanssa. Poikaerityisessä kasvatustyössä pyritään auttamaan poikia löytämään eettinen ja väkivallaton tapa tuoda esille omaa miehisyyttään.

Väkivaltaiset toimintatavat liittyvät usein heikkoihin elämäntaitoihin, eli nuoren arvo- ja tunnetaitoihin sekä asenteisiin, ja näiden kautta toimintatapoihin. Poikiin liitetään odotuksia miehisyydestä, eikä kulttuuriin sedimentoituneita käsityksiä ja odotuksia välttämättä nuoren kasvuympäristössä kyseenalaisteta. Tasoristeyksessä tavoitteena on auttaa nuoria kehittämään elämäntaitojaan ja siten ehkäistä mahdollista syrjäytymistä tai ajautumista väkivaltaisiin toimintamalleihin. Toiminnassa pyritään tarjoamaan pojille mahdollisuus keskustella oman elämän polttavista kysymyksistä vertaisryhmässä, vapaamuotoisesti rennoissa olosuhteissa, ja samalla he saavat myös mahdollisuuden rakentaa luottamussuhdetta sekä oman, että vastakkaisen sukupuolen aikuiseen edustajaan. Toiminta on vapaaehtoista ja tapahtuu pääosin nuorten vapaa-ajalla, mutta on kuitenkin sisällöltään kasvatuksellista. Tavoitteena on tukea poikien miehisyyttä tavalla, joka edistää väkivallattomuutta kaikissa elämäntilanteissa.

On selvää, että muuttuva maailma tuo mukanaan myös muuttuvat kasvatukselliset haasteet. Viimeaikaisen väkivaltaviihteen parissa vellovan yhteiskunnallisen keskustelun valossa haasteet väkivallattomuuskasvatuksen suhteen eivät ole ainakaan vähenemässä. Tästä syystä Tasoristeyksen kaltaista toimintamallia tarvitaan kipeästi, ja tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin.